Category: Stiri

Vrei să fii Specialist în Arii Protejate?

Vrei să îți organizezi mai bine munca, astfel încât să fii printre cei mai buni în această meserie?

 

ProPark-Fundația pentru Arii Protejate lansează o nouă provocare pentru cei implicați în managementul ariilor protejate: un program complet de pregătire a viitorilor specialiști în arii protejate, care combină experiențe de învățare în mediul online cu sesiuni de curs față în față.

Astfel, în 2015 și 2016 oferim 45 de burse pentru 45 viitori specialiști în arii protejate.

Bursele vor fi oferite în două sesiuni distincte pe parcursul anului 2015 și a unei sesiuni în 2016; fiecare sesiune va fi organizată pentru un număr de 15 participanți.

Prin acest program de formare profesională veți dobândi cunoștințe și competențe pentru administrarea eficientă a ariilor naturale protejate, promovarea lor ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale precum și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate în rândul comunităților și a publicului larg.

Cele trei sesiuni sunt planificate astfel:

Aprilie-Iunie 2015: derularea a 2 sesiuni  online, pe platforma de învățare www.proparktraining.ro și parcurgerea celor 14 module de învățare pe parcursul a 8 săptămâni, absolvirea examenului final;

Iunie-Iulie, respectiv Septembrie-Octombrie 2015: derularea a 2 sesiuni față în față (10 zile de curs față în față în două perioade distincte), absolvirea examenului final;

Ianuarie-Martie 2016:  derulare sesiune finală, online și față în față.

 

Programul de instruire se va desfășura în trei etape:

 • înscrierea și selecția participanților pe baza criteriilor anunțate;
 • parcurgerea sesiunilor online cu o durată de 33 ore, pe platforma online proparktraining.ro și finalizarea programului;
 • parcurgerea sesiunilor față în față, cu o durată de 60 ore, absolvirea examenului  și obținerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale,  pentru ocupația Specialist în Arii protejate, cod COR 213306 .

Cine poate participa?

 • custozii şi personalul administraţiilor de arii naturale protejate,
 • voluntarii implicaţi în administrarea ariilor naturale protejate,
 • alte persoane interesate să se implice în adminstrarea ariilor naturale protejate,
 • personalul responsabil cu activitățile privind biodiversitatea, ariile naturale protejate din cadrul APM-urilor şi din cadrul Comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, ale Inspectoratelor teritoriale de Regim Silvic,
 • reprezentanți ai primăriilor și consiliilor județene interesați să se implice în managementul ariilor naturale protejate,
 • studenți, masteranzi la facultățile de geografie, ecologie și protecția mediului, biologie, silvicultură, științe și ingineria mediului etc.

Criterii de selecție:

 

 

Notă: ProPark își rezervă dreptul de a solicita documente, clarificări ulterioare referitoare la recomandări, lucrări efectuate și/sau rapoarte de activitate relevante pentru acest domeniu.

Cele trei sesiuni de formare profesională sunt livrate în cadrul proiectului “Creșterea oportunităților de educație în domeniul dezvoltării durabile pentru managerii de arii protejate din România”, proiect   finanțat de  DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Proiectul este o oportunitate de a oferi instruire inovativă/ alternativă și instrumente de evaluare a competențelor pentru personalul din ariile protejate folosind sistemele informatice moderne. În urma absolvirii programului de formare profesională participanții vor primi certificat de absolvire pentru ocupația Specialist arii protejate, cod COR 213306, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

 

Toate costurile de curs (cazare, masa, transport, training) sunt acoperite prin intermediul proiectului.

Date de contact:

Georgiana Andrei, Manager proiect

Telefon: 0723172933

Email: georgiana.andrei@propark.ro

home-4_05

SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului Președinte al României Klaus Iohannis                    

Stimate Domnule Președinte,

Coaliţia Natura2000 România vă solicită în numele membrilor ei să trimiteţi spre revizuire Parlamentului proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – Pl-X nr. 280/2013, adoptat de Camera Deputaţilor în 25 februarie 2015 şi trimis spre promulgare. Această  Lege aduce prejudicii grave dreptului de proprietate garantat constituțional în România și va atrage automat avizul de Infringement al Comisiei Europene pentru încălcarea Directivei 2009/147/CE privind Conservarea Păsărilor Sălbatice.

În forma sa actuală, proiectul conține prevederi care încalcă drepturile constituționale si legislația națională care transpune directive europene obligatorii pentru Romania ca stat membru UE, pe trei domenii principale:

 1. Încălcarea dreptului de proprietate – prin excluderea proprietarilor si a asociaţiilor de proprietari de terenuri de la atribuirea directa in gestiune a fondurilor cinegetice şi introducerea dreptului de servitute pentru vânători pentru toate proprietăţile din fondurile de vânătoare.
 1. Încălcarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 care a avut ca scop reglementarea perioadelor de vânătoare pentru a răspunde avizului de Infringement al Comisiei Europene pentru România – prin prelungirea perioadei legale de vânătoare la 5 specii de păsări din Anexa 1.

Avizul CE este explicat chiar în preambulul legii care tocmai a fost modificată:

În conformitate cu art. 258 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a emis avizul motivat privind un caz de “infringement”, referitor la faptul că, prin stabilirea unor perioade de vânătoare care nu asigură un regim complet de protecție, România nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiunea codificată). În aceste condiții, Comisia Europeană invită România să ia măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat până la data de 1 decembrie 2010, sub sancțiunea declanșării procedurii de infringement împotriva României cu consecințe deosebite, atât financiare, cât și administrative.

 1. Încălcarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, ce transpune prevederile Directivei Habitate a UE – prin eliminarea prevederilor care asigură managementul și evaluarea speciilor de interes cinegetic din ariile naturale protejate în conformitate cu prioritățile de conservare a biodiversității din aceste zone.

Vă transmitem anexat toate observațiile noastre la articolele propuse în proiectul de Lege, grupate pe cele trei domenii problematice  identificate. Toate acestea justifică retrimiterea legii către Parlament, pentru a realiza un proiect de lege care să corespundă atât cadrului legislativ național cât și european.

Coalitia Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Domnule Președinte, facem apel la dumneavoastră ca garant al respectării Constituției și ca promotor al poziției României în Uniunea Europeană, pentru a cere Parlamentului rediscutarea și modificarea acestui proiect de Lege.

Vă mulțumim.

Observatiile Coalitiei Natura2000 la Legea Vânătorii_martie2015

services_10

În această săptămână Guvernul supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru aprobarea bugetului Administrației Fondului de Mediu pe anul 2015. Conform acestui proiect, pentru programul Conservarea biodiversității și Administrarea ariilor naturale protejate este alocată suma de 6 milioane de lei. Ariile naturale protejate –parcurile naționale, parcurile naturale, rezervațiile și siturile Natura2000 – reprezintă aproape 23% din teritoriul țării, pentru a căror administrare a fost estimată și comunicată oficial către UE suma de minim 412 milioane de Euro pe an.

România este de mai mulți ani singura țară din Uniunea Europeană care nu are o linie bugetară la nivel național pentru finanțarea managementului ariilor naturale protejate.

Conform OUG 57/2007, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate de interes internațional, comunitar și național se asigură din bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.  Menținerea rețelei de situri Natura2000 este o obligație asumată de România alături de celelalte state membre UE. Totodată Hotărârea de Guvern nr.80/2012 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului recunoaște ariile naturale protejate ca fiind bunuri de interes național.

Aceste bunuri de interes național sunt date spre administrare către Regia Națională a Pădurilor, organizații neguvernamentale, consilii județene, societăți comerciale. În prezent sunt 287 de administrații și custozi care depun eforturi foarte mari pentru a găsi surse de finanțare și a asigura fondurile minime necesare pentru managementul acestor zone. În perioada 1999 – 2014, respectiv de la înființarea primelor administrații de parcuri naționale și naturale până în prezent, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru managementul ariilor naturale protejate.

“Coaliția Natura2000 solicită Guvernului o alocare bugetară responsabilă bazată pe estimările reale pentru un Program Naţional pentru managementul ariilor naturale protejate. Administrarea este subfinanțată peste tot în țară iar consecințele se văd în toate cazurile de exploatări și activități ilegale care sunt reclamate. Mai mult, în România nu există nici o autoritate cu capacitate calificată să coordoneze și să supravegheze administrarea acestor zone, administratorii își fac sau nu treaba în funcție de interesele lor principale, de expertiza și de resursele pe care reușesc să le atragă. Este nevoie de o Agenție pentru Ariile Naturale Protejate din România, este nevoie de o asumare a responsabilității de către stat pentru aceste bunuri de interes național care, dacă ne gândim bine, constituie baza vieții noastre de fiecare zi ”a declarat Luminiţa Tănasie, director executiv al Coaliţiei Natura2000 România.

În Cadrul de Acțiune Prioritară pentru rețeaua Natura2000 (Prioritized Action Framework) – document elaborat de România și comunicat Comisiei Europene o dată cu semnarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, costurile pentru managementul siturilor incluse în rețea au fost estimate la minim 412 milioane de Euro pe an. În același timp, rezultatele proiectului finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) „Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați” (”Improving the Financial Sustainability of the Carpathian System of Protected Areas”) – finalizat în 2014 – propun soluții pentru acoperirea costurilor minime de administrare a ariilor protejate din Carpați prin cuantificarea serviciilor pe care acestea le aduc utilizatorilor de resurse naturale. Aceste soluții nu au fost niciodată puse în practică.

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Coaliţia Natura2000 România derulează proiectul “Capacitate şi Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România” finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 135.170 Euro.

Referinţe:

 • HG privind aprobarea bugetului AFM pe 2015 link
 • Rezultatele proiectului „Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați” link

Contact:
Luminiţa Tănasie

 • Director executiv, Coaliţia Natura2000 România, Tel: +40 371 092 553
 • Mobil: 0725963009, office@natura2000.ro, www.natura2000.ro

Braşov, România: 18.11.2014

Federaţia Coaliţia Natura 2000 România şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la proiectul Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej, într-o scrisoare deschisă înaintată astăzi Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice Graţiela Gavrilescu.

 Proiectul de exploatare minieră de la Certej

Proiectul Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej, Hunedoara este implementat de SC Deva Gold SA şi a început să se deruleze pe un amplasament de 108,7 hectare în interiorul sitului Natura20000 ROSPA 0132 Munţii Metaliferi, arie naturală protejată de importanţă comunitară, inclusă în reţeaua ecologică europeană Natura2000.

Proiectul de exploatare a minereurilor este prevăzut a se desfăşura pe o perioadă estimativă de 16 ani, urmând a se folosi 1653 tone pe an de cianură de sodiu, pentru procesarea a aproximativ 45 de tone de minereu, cu o concentraţie de 1,8 grame de aur pe tonă.

Titularul proiectului deţine un Acord de Mediu revizuit pentru aceste lucrări iar într-un comunicat de presă al Gărzii Naţionale de Mediu din 21 octombrie 2014, în urma efectuării unor controale pe şantier, se menţionează că “Situatia din teren a aratat că, până la data controlului, SC Deva Gold SA a efectuat circa 6% din totalul lucrarilor prevăzute în Obiectivul “Organizare de şantier”, ce implică printre altele realizarea unor drumuri industriale de acces şi săparea şanţurilor de scurgere pluvială pe o lungime de aproximativ 1700 m.

Propunerea de amplasare a uzinei de procesare: harta proiectului Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej, Hunedoara

 Lipsa de transparenţă în procesul de avizare a proiectului

În ciuda constatării facută de Garda Naţională de Mediu cu privire la legalitatea şi conformitatea lucrărilor, în procesul de obţinere a Acordului de Mediu şi a autorizaţiei de construcţie au fost sesizate diferite nereguli.

Emiterea acordului de mediu pentru proiectul Certej de către Agenţia Regională de Mediu Timişoara în 2012 a fost un proces netransparent, însăși publicarea acestui act pe site-ul instituției realizându-se cu întârziere de două luni. În noiembrie 2013 Agenţia de Protecţia Mediului Hunedoara a publicat o decizie de revizuire a acordului de mediu existent, în ciuda faptului că exista pe rol o acţiune în instanţă de anulare a acordului, înaintată de Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.

Astfel, pe 27 noiembrie 2014, Mining Watch România a înaintat o nouă sesizare către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru sancționarea Primăriei și oprirea lucrărilor: “Având în vedere că subscrisa nu a putut avea acces la documentaţia care a stat la baza autorizaţiei de construire menţionate nici direct, la sediul instituţiei emitente, nici ca urmare a cererii scrise adresate instituţiei, acesta este singurul aspect de nelegalitate (lipsa avizului de specialitate emis de Consiliul Județean) pe care suntem în masură să îl sesizăm la momentul de faţă. Socitităm însă instituţiei dumneavoastră, în virtutea atribuţiilor legale, desfăşurarea unui control complet de legalitate a autorizaţiei 10/16.09.2014 emisă de Primarul Comunei Certeju de Sus pentru „Organizare de şantier” în Cariera Coranda, satul Bocşa Mare, comuna Certeju de Sus”.

 Poziţia Federaţiei: risc continuu şi efecte cumulate

Astfel, Federaţia consideră că acest proiect de minerit pe bază de cianuri, reprezintă şi creează un risc continuu de poluare pentru zona în care este implementat, atât pentru populaţie cât şi pentru fauna şi flora ariei naturale protejate. În plus, sunt în prezent 15 proiecte similare de exploatare minieră cu cianuri planificate în Transilvania, dintre care 5 ar fi în Munţii Metaliferi. Efectul cumulat al acestor investiţii, la nivel de ecosistem, echilibru al biodiversităţii sau refacerea terenurilor distruse de minerit este în prezent dificil de estimat iar riscul continuu semnalat mai sus este cu atât mai puternic.

De fapt, România are propriul istoric negativ cu privire la mineritul cu cianuri. În 2000 accidentul minier de la Baia Mare afecta comunități din patru țări – România, Ungaria, Serbia și Bulgaria, dând o dimensiune internațională întregului eveniment. Cel mai grav accident produs însă pe teritoriul țării noastre rămâne ruperea barajului de la iazul de decantare Certej din 1971 când 89 de persoane și-au pierdut viața.În cazul Certej, riscul nu planează numai asupra locuitorilor zonei şi sitului Natura2000 Munţii Metaliferi, ci şi asupra intregului bazin al râului Mureş, care ar putea fi afectat, şi de ale cărui resurse de apă depind 1.914.000 de oameni.

Date fiind şi obligativitatea prevenirii unor potenţiale accidente afectând resursele de apă, de suprafaţă şi subterane, asumată de România ca membru al Uniunii Europene prin Directiva Cadru Apă, precum şi a interzicerii tuturor tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri pronunţată de Parlamentul European în Rezoluţia din 5 mai 2010, Federaţia a cerut Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, reprezentat de Dna. Ministru Graţiela Gavrilescu, să oprească acest proiect şi să îşi pronunţe oficial poziţia faţă de tehnologia de minerit pe bază de cianuri.

Scrisoare Deschisa catre Dna. Ministru Graţiela Gavrilescu, MMSC, cu privire la proiectul Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej, Hunedoara

Brașov, 21 octombrie 2014:

Cauza susţinută de către ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate, Punctul tău de Informare despre natură – PIN, a fost promovată la Braşov Heroes, de către 5 „super ambasadori”: Ioana Bejan, Mihaela Nechifor, Cristian Eltes, Gabriel Eltes şi Andrei Croitoru.

Duminică, 19 octombrie 2014, la Braşov Heroes, toţi braşovenii au fost invitaţi în Zona de Agrement a Lacului Noua, să alerge într-o cursă cu obstacole şi, prin taxa de participare sau printr-o donație, să susțină una dintre cele 13 cauze înscrise în competiție, eveniment organizat de Grupul de inițiativă al Fundației Comunitare Brașov, în colaborare cu Primăria Municipiului Brașov și Carpathian MTB Trails.

Mesajul ambasadorilor PIN Propark pentru braşoveni:

“Iubim Braşovul pentru că este locul unde ne amintim de copilarie şi locul unde ne visăm viitorul. Braşovul este cu atât mai fascinant cu cât fiecare locşor ascunde o poveste. Înconjurat de 32 de arii naturale protejate are un farmec aparte între oraşele din România, iubit atît de braşoveni cît şi de cei ce-l vizitează măcar o dată în viaţă.

Haideți să creăm împreună un cadru recunoscut de întreaga comunitate locală ca punct de informare despre ariile protejate și despre natură. Să punem la îndemâna oricui informații utile despre atracții turistice naturale din zonă și să ne regăsim la umbra PIN-ului să plănuim noi aventuri și ture în NA!tură”.

Scopul proiectului Punctul tău de Informare despre natură – PIN este de a crește vizibilitatea ariilor naturale protejate și evenimentelor de interes turistic în rândul comunității locale și turiștilor.
În continuare puteţi să susţineţi cauza noastră, contribuind cu o donaţie accesând urmatorul link până în data de 30 Noiembrie 2014.

Sursa: www.propark.ro

Brașov, 05 august 2014:

Nouă zone din România vor fi sprijinite să-și îmbunătățească performanțele ecoturistice în cadrul unui proiect lansat de către Asociația de Ecoturism din România (AER) și Autoritatea Națională pentru Turism (ANT). Aceste zone vor putea să își crească performanțele în managementul turistic, politica de responsabilitate față de mediul natural și antropic și în activitățile de promovare.

Activitățile sunt realizate în cadrul proiectului „Rețeaua națională de destinații de ecoturism – instrument de dezvoltare durabilă”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, și implementat de AER în parteneriat cu ANT, în perioada mai 2014 – aprilie 2016 (valoare grant: 139.015,61 Euro, valoare totală proiect: 154.741,21 Euro).

Proiectul oferă susținere tehnică acelor zone ce au dobândit sau doresc să dobândească statutul de destinație de ecoturism. Conceptul de destinație de ecoturism a fost dezvoltat de către Autoritatea Naţională pentru Turism în parteneriat cu alte instituții și organizații reprezentative la nivel național începând cu anul 2009, odată cu elaborarea Strategiei Naționale de Ecoturism, iar în 2013 au fost finalizate criteriile pentru certificarea destinațiilor de ecoturism.

Am convingerea că prin intermediul ecoturismului cresc șansele atragerii de turişti către acest tip de destinații din țara noastră. Un prim rezultat al parteneriatului dintre ANT, organizațiile neguvernamentale și private este desemnarea primelor două destinații de ecoturism în România, Zona Mara-Cosău-Creasta Cocoşului și Oraşul Zărneşti. Zonele care obțin statutul de „Destinație de Ecoturism” beneficiază de o eficientă promovare la nivel naţional şi internaţional a valorilor culturale şi a atracțiilor naturale și, de asemenea, realizează un pas important în aplicarea conceptului de turism responsabil”, declară Răzvan Filipescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism.

În accepțiunea AER, destinațiile de ecoturism reprezintă un instrument de dezvoltare în beneficiul localnicilor și al naturii, cu ofertă turistică bazată pe servicii locale și activități în natură și în zona rurală, precum drumeție, ciclism, călărie, observarea faunei, a florei și deslușirea culturii tradiţionale”, a declarat Andrei Blumer.

Cele nouă zone ce vor beneficia de acțiunile din acest proiect vor fi selectate pe baza unei aplicații.
Candidaturile se primesc până în data de 30.08.2014.
Mai multe detalii se găsesc pe websiteul www.eco-romania.ro/ro

Notă pentru aplicanți
Selecția celor nouă zone nu condiționează în nici un fel viitoarele aplicații pentru statutul de destinație de ecoturism.

team_bg

ProPark pune  accentul pe partea practică (learning by doing): exemple, discuţii în grup, studii de caz, simulări, jocuri de rol. Doar 30%  din conţinutul unui curs este teorie (prezentată în cadrul cursului şi detaliată în materialele tipărite pentru studiul individual). Cursurile noastre de adresează tuturor celor interesaţi de administrarea eficientă a ariilor protejate: profesionişti în arii protejate, silvicultură, biologie, legislaţie, turism, educaţie, dar şi membrilor  O.N.G-urilor.

În prezent organizăm 21 de cursuri pe teme diferite. Orice curs se poate adapta la nevoile şi cerinţele cursanţilor.

 Oferta de cursuri:

 1. Managementul ariei protejate- elemente de bază (3 zile):suport pentru administratorii, custozii sau personalul nou angajat de către administratorii cu experienţă să înţeleagă mai bine ce înseamnă managementul unei arii protejate (inclusiv siturile Natura 2000) şi ce cunoştinţe sunt necesare pentru un management eficient: noţiuni şi elemente de bază necesare pentru managementul ariilor protejate.
 2. Managementul operațional al ariei protejate (5 zile):elemente de bază privind sistemul de arii protejate şi legislaţie, funcțiile de management ale administrațiilor de arii protejate și procesul de planificare a managementului, derularea operațiunilor de management pe principalele domenii de activitate, alocarea şi managementul resurselor, managementul eficient al unei arii protejate.
 3. Elaborarea planului de management (5 zile):suport pentru administratorii şi custozii de arii protejate în înţelegerea conţinutului şi procedurii de elaborare a regulamentului şi a planului de management al unei arii protejate, precum şi în coordonarea procesului participativ de elaborare a regulamentului şi a planului de management adaptabil. Tematici: arii protejate, măsuri de conservare a biodiversitaţii (managementul conservării), elaborarea regulamentului ariei protejate, elaborarea planului de management al ariei protejate.
 4. Comunicare – elemente de bază (3 zile): Suport pentru orice profesionist de a se descurca în situaţii variate, bazându-se pe o abordare flexibilă, inovativă şi plină de încredere în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de a colabora cu alţii şi de a-şi perfecţiona tehnicile de comunicare. Se vor simula situaţii concrete, prin care participanţii vor experimenta tehnici de comunicare, de dezvoltare personală şi de prezentare. Tematici: comunicare, bariere, comunicare nonverbală, ascultare activă, asertivitate, feed-back constructive, prezentarea în public, comunicare externă (informaţii de bază), organizarea de întâlniri (logistică).
 5. Comunicare pentru arii protejate- modul extins (6 zile):curs de perfecţionare în comunicare, autorizat A.N.C. Tematici: organizarea campaniilor de comunicare integrate, evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice, eficientizarea comunicării în organizaţie, menţinerea relaţiilor cu mass-media, pregătirea întâlnirilor de lucru. Certificat de absolvire pentru ocupația asistent relații publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R.  342906, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 6. Servicii Ranger (11 zile):program de formare profesională autorizat A.N.C. Tematici: arii protejate – rol, importanță, beneficii, viziune, comunicare cu vizitatorii și managementul vizitatorilor, rolul și atribuțiile rangerului, managementul conservării și monitorizare, managementul situațiilor conflictuale, managementul voluntarilor, legislație în sprijinul ariilor protejate, tehnici de monitorizare (teren). Certificat de absolvire pentru ocupația ranger, Cod C.O.R. 511315, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 7. Facilitator de dezvoltare comunitară pentru arii protejate (11 zile): program de formare profesională autorizat A.N.C. Tematici: comunicarea cu membrii comunităţii, lucru în echipă, facilitarea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală, facilitarea dezvoltării activităţilor socio-profesionale, promovarea metodei de dezvoltare comunitară participativă. Certificat de absolvire pentru ocupația Facilitator de dezvoltare comunitară, Cod C.O.R. 341204, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 8. Custode pentru arii protejate (7 zile):curs de perfecţionare autorizat A.N.C. Tematici: managementul ariei protejate, managementul integrităţii ariei protejate, comunicarea şi managementul resurselor umane, managementul vizitatorilor. Certificat de absolvire pentru ocupația Custode pentru arii protejate, Cod C.O.R. 511316, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 9. Specialist în arii protejate (10 zile):curs de specializare autorizat A.N.C. (Autoritatea Națională pentru Calificări). Tematici: asigurarea măsurilor de conservare a biodiversității în ariile protejate, menţinerea integrităţii ariei protejate, asigurarea managementului  vizitatorilor în  aria protejată, educarea  publicului privind aria protejată.  Certificat de absolvire pentru ocupația Specialist în arii protejate, Cod C.O.R. 213306, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale.
 10. Ecoturism și managementul vizitatorilor în arii protejate (4 zile): curs organizat în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România.Tematici: noţiuni de turism şi ecoturism, operaţionalizarea conceptului de destinaţie ecoturistică  din perspectiva unui manager al destinaţiei, planul de management al vizitatorilor şi strategia de dezvoltare a unui turism durabil pentru o destinaţie, iniţierea strategiei de vizitare pentru o arie protejată.
 11. Trasee tematice şi elemente de interpretarea naturii (4 zile): suport pentru dobândirea capacității de planificare a interpretării şi de integrare a elementelor de interpretare în  planul de management și  în planul de management al vizitatorilor (strategia de vizitare). Tematici: tehnici de interpretare a naturii şi a elementelor de cultură și tradiție locală, interpretarea naturii cu ajutorul unui ranger/ghid în contextual organizării de programe de educație sau de ecoturism, planificarea unei poteci tematice în contextul pregătirii unui proiect de finanțare, implementarea tehnicilor de interpretare pe o potecă tematică, exemplificarea în teren pe o potecă model, finalizată, în Parcul Național Călimani, noțiuni de bază în planificarea centrelor de vizitare.
 12. Managementul voluntarilor în arii protejate (3 zile):suport pentru administrațiile de arii protejate în  coordonarea. Tematici:  managementul voluntarilor în ariile protejate, evaluarea nevoilor organizației și ale comunității, planificarea şi managementul programului, recrutarea voluntarilor, coordonarea și fidelizarea lor, instruirea voluntarilor, evaluarea programului.
 13. Tehnici de animaţie pentru natură şi educaţie ecologică (4 zile):  suport pentru a obţine compenţele necesare de a derula activităţi de animaţie  pentru natură, adresate copiilor având vârsta între 7 şi 14 ani, prin dobândirea de cunoştinţe de bază teoretice, cunoştinţe practice, prin testarea şi experimentarea unor animaţii şi prin adoptarea unei conduite potrivite animatorului pentru natură.
 14. Management Forestier Responsabil – Certificarea managementului forestier (3 zile):Cursul se adresează personaluliui silvic de specialitate, cu studii superioare, implicat în procesul de management forestier din cadrul Ocoalelor şi Direcţiilor Silvice si urmăreşte instruirea în vederea dobândirii şi aprofundării cunoştinţelor pe următoarele teme: certificarea managementului forestier, păduri cu valoare ridicată de conservare, lemn mort, noţiuni introductive de arii protejate, schimbări climatice.
 15. Management forestier responsabil– Certificarea managementului forestier (4 zile): cursul se adresează ONG-urilor implicate în managementul ariilor protejate, atât din postura de administratori/custozi cât şi ca factori interesaţi, precum şi reprezentanţilor autorităţilor locale. Tematici: Aspecte generale privind managementul forestier, tehnici silvice, certificarea managementului forestier, păduri cu valoare ridicată de conservare, lemn mort, noţiuni introductive de arii protejate, schimbări climatice.
 16. Introducere în GIS (3 zile):cursul cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: noțiuni introductive GIS, sisteme de coordinate, tipuri de date folosite, integrarea datelor din diverse surse-realizare hărților.
 17. Ariile naturale protejate – obstacol sau oportunitate pentru investitori? (3 zile):sprijin pentru investitorii să înţeleagă mai bine rolul și importanța ariilor naturale protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000), de ce este important să se țină cont de ele în dorința de a realiza noi investiții, ce înseamnă și cum ar trebui să contribuim la managementul eficient al acestora, care sunt activitățile umane ce se pot desfășura pe teritoriul ariilor protejate.

Alte cursuri:

 1. Managementul conservării biodiversității (5 zile)
 2. Monitorizarea ariei protejate (4 zile)
 3. Legislație pentru arii protejate (3 zile)
 4. EIA și SEA (3 zile)

Pentru detalii privind cursurile de mai jos, vă rugăm să consultați acest document.Pentru detalii privind cursurile realizate în 2014, vă rugăm să consultați secțiunea propark.ro/cursuri sau să descărcați acest document.

www.propark.ro

București, 22.05.2014

Cu ocazia Zilei Internaționale a Biodiversității (22 mai), WWF atrage atenția asupra principalelor nevoi de natură practică, legislativă și financiară ce trebuie adresate pentru ca ariile naturale Natura 2000 să fie mai bine protejate, prin politici publice corespunzătoare. De altfel, pe 21 mai Uniunea Europeană a sărbătorit Ziua Natura 2000, anunțând public faptul că rețeaua a atins suprafața de 1 milion km2.
Natura 2000 este cea mai mare rețea de arii protejate din lume, alcătuită din peste 26.000 de situri și ocupând aproximativ o cincime din suprafața Europei. Este o rețea de zone naturale ce cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice de floră și faună și de habitate de interes european.Țara noastră contribuie la această rețea remarcabilă cu 531 de situri care acoperă circa 22.7% din suprafața țării.O bună parte dintre acestea se suprapun peste ariile naturale protejate de interes național (parcuri naționale, parcuri naturale și rezervații).

2014 – moment cheie pentru conservarea naturii

Anul 2014 marchează finalizarea și lansarea programelor naționale pentru dezvoltare economică și socială, dezvoltare rurală și a infrastructurii prin fondurile europene pentru perioada 2014-2020. Aceasta este șansa ca rețeaua Natura 2000 să avanseze de la stadiul de desemnare a siturilor la cel de protecție efectivă, prin activități concrete și măsuri de finanțare din fondurile europene.

Organizația WWF-România este implicată în cele mai importante grupuri de lucru pentru elaborarea programelor de alocare a fondurilor europene, din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Fiind recunoscută la nivel instituțional ca unul dintre cei mai activi membrii din aceste grupuri, organizația participă la ședințele de lucru, organizează seminarii și discuții suplimentare și trimite instituțiilor recomandări punctuale. În ceea ce privește rețeaua Natura 2000, principalele recomandări sunt:

1. Rezolvarea blocajelor pentru a se putea trece la implementarea activităților de conservare a speciilor și habitatelor în ariile protejate Natura 2000, conform planurilor de management al acestor arii: avem 531 de situri Natura 2000 desemnate, însă nu toate au planuri de management, iar dintre cele care au planuri de management elaborate, numai 8 au și aprobarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Conform obligațiilor asumate la nivel european, Ministerul trebuie să aprobe cel puțin 240 planuri de management până în 2016, în caz contrar  se vor pierde fondurile europene alocate României în perioada 2007-2013 pentru asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. În puținele situații în care există planuri de management aprobate, trebuie găsite și stabilite soluții de finanțare a măsurilor prevăzute în aceste planuri; în lipsa fondurilor, există riscul ca măsurile să rămână doar pe hârtie.

2. Asigurarea conectivității între ariile protejate (inclusiv siturile Natura 2000): pentru ca sistemele naturale să-și îndeplinească funcțiile și pentru ca speciile să supraviețuiască și să poată migra (de exemplu, ursul are nevoie de spații întinse și neîntrerupte pentru a se hrăni și înmulți), este nevoie de legături între ariile naturale. Acestea se numesc „coridoare ecologice” și trebuie să fie definite prin lege și să fie gestionate prin măsuri speciale integrate în Programul Operațional Infrastructura Mare finanțat prin fonduri europene în 2014-2020.

3. Acordarea de plăți Natura 2000: în programele naționale ce pot prevedea fonduri europene pentru natură, cum este cazul Programului Național de Dezvoltare Rurală, trebuie inclusă o măsură care să asigure plăți compensatorii pentru proprietarii de terenuri agricole și păduri situate în siturile Natura 2000. Aceasta este necesară pentru ca proprietarii să poată respecta cerințele (restricțiile) din planurile de management ce presupun anumite pierderi de venit.

Recunoscând dificultatea de elaborare și calculare a unei astfel de măsuri, organizația WWF-România contribuie cu experiență de teren și cunoștințe tehnice acumulate în proiectele de conservare. Mai cu seamă, proiectul „Pentru natură şi comunităţi locale-Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, implementat împreună cu 4 parteneri (Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu, Ecotur Sibiu), oferă cadrul pentru crearea și testarea măsurii Natura 2000; proiectul are o valoare de 12.652.463 lei şi este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POS MEDIU. Podișul Hârtibaciului, cea mai mare zonă acoperită de arii protejate din România, după Delta Dunării (cu 5 situri Natura 2000 și 3 arii naturale de interes național), este astfel o zonă-model pentru testarea și optimizarea plăților Natura 2000.

Natura 2000 – o abordare integratoare a conservării naturii în Europa

Procesul de identificare și desemnare a siturilor Natura 2000 a început în anul 1992 și se realizează în baza a două directive europene centrale în conservarea naturii: Directiva Habitate (aprobată în 1992) și Directiva Păsări (aprobată în 1979). Scopul rețelei Natura 2000 este protejarea naturii (specii și habitate importante și vulnerabile), menținerea bogăției naturale și asigurarea resurselor necesare dezvoltării socio-economice. În siturile Natura 2000 sunt permise activitățile economice, contrar temerilor și părerilor conform cărora siturile presupun restricții excesive; însă acestea nu trebuie să ducă la degradarea sau distrugerea speciilor și habitatelor naturale pentru care zonele au fost declarate arii protejate Natura 2000. Aceasta este caracteristica definitorie a rețelei Natura 2000 – recunoaște că omul reprezintă o parte integrantă a naturii și consideră căsoluția optimă o constitutie cooperarea dintre om și natură.

Numeroase situri Natura 2000 sunt valoroase tocmai datorită modului în care terenurile au fost administrate de oameni de-a lungul timpului, de pildă prin practici agricole tradiționale, ceea ce a ajutat la formarea peisajelor rurale și la întreținerea diversității biologice. Astfel,este esențial ca prin mecanisme de finanțare, în contextul unei situații socio-economice dificile în zonele rurale, aceste activități și practici să poată să fie continuate și în viitor.

Sursa: www.natura2000transilvania.ro

Brașov, 28.05.2014

Concursul interșcolar „Și eu fac parte din Natura 2000” care a mobilizat sute de elevi din ciclul primar și gimnazial din Podișul Hârtibaciului – Târnava Mare – Olt s-a încheiat weekendul ce tocmai a trecut. Comuna Jibert și-a adjudecat locul I în competiție, atât la grupa mare, cât și la grupa mică de vârstă.

La această a doua ediție a concursului, lansată în octombrie 2013, s-au înscris 73 de echipe a câte 3 elevi, din 7 localități din zonă: Agnita, Bîrghiș, Chirpăr, Jibert, Merghindeal, Mediaș și Sighișoara. Concursul s-a derulat în 3 etape și pe două categorii de vârstă: clasele II-IV și clasele V-VIII. Primele două etape (decembrie 2013 și martie 2014) au constat în diferite teste grilă despre ariile protejate Natura 2000, amprenta ecologică a oamenilor, serviciile de mediu, întrebări de cultură generală din domeniul biologiei și al protecției naturii, exerciții de identificare a speciilor și de matematică aplicată în biologie. Aceste exerciții au fost completate și cu activități practice: numărarea anumitor cuiburi din localitate, fabricarea unor hrănitoare și scorburi artificiale. De asemenea, elevii au fost invitați la o documentare mai aprofundată a datinilor locale și credințelor populare.

Pe baza punctajelor obținute în primele 2 etape s-au selectat 8 echipe finaliste în ambele categorii de vârstă, în așa fel încât fiecare școală să aibă finaliști.Finala pentru grupa mică de vârstă a avut loc în 17 mai, iar elevii au trebuit să pregătească un steag al echipei din care făceau parte, să-și aleagă o specie de plantă sau animal pentru care să realizeze un mic material de promovare și să prezinte activități ale localnicilor cu impact redus asupra mediului și exemple de produse locale. De asemenea, elevii au fost testați și din cunoștințele acumulate în decursul primelor două etape, prin chestionare și exerciții de recunoaștere a speciilor.

Echipa Fluturilor din Jibert s-a dovedit a fi cel mai bine pregătită, câștigând astfel locul I. Locurile II și III în clasament au fost ocupate de echipa Șoimii călători din Merghindeal și, respectiv, echipa Colț Alb din Agnita. Aceștia și-au ales ca specii narcisa, fluturele auriu și, respectiv, acvila țipătoare mică – toate specii de interes comunitar. Ca activități prietenoase cu mediul, elevii au vorbit despre cositul manual, țesutul la război, colectarea apei de ploaie și colectarea selectivă a deșeurilor, lucrarea terenurilor agricole manual sau cu cai; ca produse locale și obiecte de artizanat s-au prezentat cașul, compotul și prăjitura de rubarbă, pâinea de casă și diferite țesături.

Pe 24 mai, finala pentru clasele V-VIII a marcat încheierea concursului. Aceasta a avut loc la Agnita și s-a derulat în mod similar: participanții au prezentat juriului steagul echipei, au făcut publicitate celui mai frumos loc din zonă și au prezentat o acțiune de protecție a naturii pe care au întreprins-o în școala sau localitatea lor. De asemenea, participanții au fost testați din informațiile învățate în primele două etape și invitați la un joc de teatru.Rezultatele etapei finale au fost următoarele: echipa Fazanilor din Jibert a obținut primul loc în clasament, echipa Planeta verde din Mediaș locul secund, iar echipa TEDIdin Agnita – locul III.

Finaliștii din clasele II-IV (24 de elevi și pedagogii lor) beneficiază de o excursie de o zi, iar finaliștii claselor V-VIII (24 de elevi) de o excursie de 6 zile într-un sit Natura 2000 din zonă.

Scopul concursului a fost ca tânăra generaţie din zona Hârtibaciu – Târnava Mare – Olt, ce cuprinde 5 situri (arii protejate) Natura 2000 și alte 3 arii naturale protejate de interes național, să ajungă să cunoască şi să preţuiască valorile naturale în mijlocul cărora trăiesc.

Prima ediție a concursului a avut loc în anul școlar 2012-2013, iar câștigătoare au fost și atunci echipele din comuna Jibert, la ambele categorii de vârstă.

Această inițiativă de educație ecologică non-formală s-a derulat în cadrul proiectului „Pentru Natură şi Comunităţi Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” și a fost coordonată de Grupul Milvus. Proiectul are o valoare de 12.652.463 lei și este finanţat de Programul Operaţional de Mediu – POS Mediu, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul este implementat în perioada martie 2011 – februarie 2015 de către WWF-România, în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu și Ecotur Sibiu.

Sursa> www.natura2000transilvania.ro

Braşov, 4 Noiembrie 2010: Administraţia Parcului Natural Putna-Vrancea va face apel, azi 4 Noiembrie 2010, la decizia Tribunalui Vrancea pentru revizuirea hotărârii emisă de acesta, hotărâre care încalcă legislaţia în vigoare referitoare la regimul ariilor protejate. Conform actelor normative (Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007, Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964 din 2007) în aceste arii naturale protejate nu se poate construi decât în zonele de dezvoltare durabilă sau în alte zone doar în condiţii excepţionale (situaţii de interes naţional, de securitate sau sănătate publică, etc.) şi doar dacă respectivele proiecte nu afectează mediul-habitatele şi speciile projetate.

În 2009, investitorii locali, proprietari ai unui teren din extravilanul comunei Tulnici, situate în zona de management durabil a parcului, au dat în judecată Administraţia Parcului pentru refuzul de a da aviz de construcţie a unui complex turistic pe aceste terenuri şi a unui pod peste râul Putna. Aceste zone, conform studiilor de specialitate, au o valoare de conservare mult mai ridicată faţă de zonele locuite aferente satelor Lepşa şi Gresu, iar protejarea lor este principalul motiv pentru care această arie protejată a fost constituită. Valoarea Parcului Natural Putna-Vrancea este confirmată şi de apartenţa acestuia la reţeaua europeană de arii protejate Natura 2000, ca şi sit de importanţă comunitară.

Pe baza legislaţiei în vigoare, Consiliul Ştinţiific al parcului a dat aviz negativ acestui proiect, considerând că existenţa lui ar avea urmări dezastruoase asupra speciilor şi habitatelor din parc: prin construirea unui pod şi a unui complex turistic se facilitează accesul masiv şi necontrolat al turiştilor spre rezervaţia Cheile Tişiţei, din apropiere, la habitate şi specii vulnerabile, se reduce din habitatul de interes comunitar de Fâneţe montane, cod Natura 2000 – 6520, şi se degradează peisajul prin apariţia de noi infrastructuri. În planul de management al Parcului aflat în proces de aprobare la Ministerul Mediului, se menţionează că râul Putna formează un baraj natural între zona de dezvoltare durabilă (unde se poate construi) şi cea de management durabil (unde se aplică măsuri sporite de protecţie a naturii).

Coaliţia ONG Natura 2000 România îşi manifestă îngrijorarea faţă de această situaţie, care încurajează nerespectarea legii şi  „legalizează” abuzurilor în ariile naturale protejate. „ Acest tip de ameninţare la adresa ariilor protejate din România este foarte periculos. Mai ales când tocmai o judecătorie, care ar trebui să fie de partea legii, ia astfel de hotărâri, omiţând prevederile legale, fapt care slăbeşte încrederea cetăţenilor în puterea pe care o are litera legii, în domeniul ariilor protejate, ” a declarat Florentina Florescu, specilist arii protejate din cadrul Coaliţiei.  “În următoarele zile Coaliţia va trimite scrisori autorităţilor statului pentru a sesiza cazul cu care se confruntă Administraţia Parcului Natural Putna” , a mai adăugat Florentina Florescu.

Situaţia ariilor protejate din România este foarte gravă: pe lângă lipsa resurselor umane şi financiare, abuzurile şi nerespectarea legislaţiei în vigoare, se adaugă şi alte presiuni. Actualmente dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor din sau din jurul ariilor naturale protejate, se face fără a se lua în considerare existenţa şi nevoile de protecţie ale acestor arii. Deşi există modele practice şi soluţii de dezvoltare durabilă, cea mai mare parte a proiectelor nu au o perspectivă sănătoasă asupra mediului, iar acest lucru contribuie la distrugerea ireversibilă a patrimonului natural, singura adevărată bogăţie a ţării.

Notă pentru editori:

– Pentru mai multe amănunte despre situaţia actuală din Parc, vă rugăm să luaţi legătura cu Şeful Parcului, Ion Militarul, tel. 0729.040.870

– Pentru mai multe detalii despre Coaliţia ONG Natura 2000 România vă rugăm să accesaţi site-ul www.natura2000.ro sau să luaţi legătura cu Responsabilul de comunicare, Alina Alexa, tel.: 0724.006.005, alina.natura2000@gmail.com