Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, transpune în legislația națională cele două directive europene ce reglementează regimul de protejare a speciilor și habitatelor din UE, și anume directiva Păsări și directiva Habitate (1979/409/CEE revizuită 2009/147/EC, respectiv 92/43/CEE).