Campanii active

Hidrocentralele transforma Jiul in parau

Unul din râurile istorice ale românilor, Jiul, a săpat în Carpații Meridionali, pe o distanță de 35 de kilometri un defileu care-i poartă numele. Acest râu cu o istorie încărcată apare întâia oară în scrierile lui Herodot, sub denumirea de ”Rhabon”. În anul 1700, stolnicul Cantacuzino a întocmit prima hartă în care râul figurează sub numele de Jiu.

Constituit între Masivele  Parâng și Vâlcan, ocupă o suprafață de peste 11.100 hectare, împarțită între județele Gorj și Hunedoara, zona fiind acoperită aproape în totalitate de păduri de fag și de gorun (85%), o parte fiind considerate virgine si cvasi-virgine.

Prezentare campanie „Salvați Defileul Jiului!”

Scrisoare deschisă – Către: S.C. Hidroelectrica S.A.

Sustinem managementul eficient al carnivorelor mari!

Poziţie referitoare la proiectul de Ordin de Ministru din data de 05.07.2017 privind nivelul de intervenţie în cazul speciilor urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

Introducere
Conservarea speciilor de carnivore mari (urs brun, lup, râs) trebuie să reprezinte o parte integrantă a conservării naturii. Prădători de vârf, aceste specii joacă un rol-cheie în menţinerea sănătăţii ecosistemelor, echilibrând balanţa ecologică si contribuind la menţinerea unui nivel ridicat al biodiversităţii. Omul beneficiază în final de toate aceste servicii pe care le furnizează carnivorele mari, cu costuri incomparabil mai mici decât în cazul în care ele ar trebui prestate de către acesta. Dacă în multe zone din Europa sunt pe cale de dispariţie sau au dispărut deja, noi ne mai putem mândri cu aceste specii emblematice nu doar pentru Carpaţi, ci si pentru întregul continent.

Poziție referitoare la proiectul de Ordin de Ministru din data de 05.07.2017

Nu inchideti Inspectorul Padurii!

Scrisoare deschisă adresată Domniei Sale Domnului KLAUS WERNER IOHANNIS, Președintele României și Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Citește mai mult

 

Campanii încheiate

Federația Coaliția Natura2000 Romania susține înființarea ANANP

Brașov, 21.10.2015- Federația Coaliția Natura2000 România face publică poziția sa față de înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) printr-o scrisoare oficiala adresată factorilor de răspundere din Ministerul Mediului,Apelor și Pădurilor.
Stimate doamne, stimati domni,
În urma analizei propunerilor de acte normative primite si a discutiilor desfasurate la sediul MMAP, Federația Coaliția Natura 2000 România a formulat următorul punct de vedere cu privire la înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP):

 • Considerăm absolut necesară înființarea ANANP în scopul asigurării unui management unitar și eficient al sistemului de arii naturale protejate  printr-o coordonare metodologică corespunzătoare a administratorilor de arii protejate constituiți conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, cu adaptările, modificările și completările ulterioare (menționat în continuare cu denumirea de OUG 57/2007).
 • Solicităm revizuirea propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, astfel:

„Art. 1 – În vederea realizării unui management unitar și a coordonării eficiente a ariilor naturale protejate se înființează Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, instituție publică, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului finanțată din venituri şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi surse de finanţare externe”.
Numai astfel se reflectă în mod corespunzător rolul, competențele și atribuțiile ANANP, în baza unei note de fundamentare revizuite privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 • Solicităm elaborarea unei noi propuneri de hotărâre de guvern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar. Această solicitare vine din analiza documentului care conține expunerea de motive pentru înființarea ANANP. Rezultatele analizei noastre sunt prezentate în Anexa 1.

Punctul de vedere al Federației Coaliția Natura 2000 România cu privire la rolul ANANP și la procesul de modificare a gestionării sistemului de arii protejate inițiat este următorul:
A.  Conform OUG 57/2007 articol 56 aliniat 1, atribuțiile MMAP cu privire la administrarea ariilor protejate pot fi preluate de către o agenție în cazul în care aceasta se constituie. HG 38 / 2015 precizează că atribuțiile autorității centrale pentru mediu cu privire la ariile protejate este să coordoneze, monitorizeze și să controleze activitatea administratorilor ariilor protejate (articol 6 IV, punctul 45). Aceste acte normative prevăd ca și rol și atribuții pentru ANANP,coordonarea metodologică a ariilor protejate.
B.  Rolul de coordonare metodologică este prezentat ca fiind prioritar pentru această nouă structură și în Studiul de fundamentare al ANANP realizat în anul 2007 la solicitarea autorității centrale pentru mediu, NAPA / ANANP Strengthening the National Framework for Biodiversity Conservation through Development of the National Agency for Natural Protected Areas and Biodiversity Conservation (NAPA) and Subordinated Bodies. Acest studio menționează ca și rol și atribuții principale ale ANANP, realizarea unei politici și strategii naționale pentru un system eficient de arii protejate, realizarea și asigurarea implementării de programe nationale pe principalele domenii de management în ariile protejate, ambele în scopul canalizării eforturilor administratorilor și a resurselor existente spre acțiuni prioritare atât la nivel national cât și la nivel de arie protejată.
C.  Pe lângă rolul critic de coordonare metodologică, ANANP poate aduce un plus de valoare în administrarea ariilor protejate existente, prin asigurarea administrării corespunzătoare a ariilor protejate care nu sunt subcontractate de către terți. Articolul 18 al OUG 57 / 2007 asigură un cadru corespunzător pentru a permite menținerea unei structuri de administrare diversificată, asigurând astfel unul din cele mai progresiste sisteme de administrare din Europa. Tendințele în administrarea ariilor protejate la nivel european și mondial sunt de descentralizare și de implicare a cât mai multor factori interesați în sistemul de decizie, de management și de administrare.
D.  Din punctul nostru de vedere un sistem unitar și integrat de arii protejate presupune existența unei strategii a sistemului de arii protejate, care să includă și aspectele legate de administrare și coordonarea administratorilor, precum și existența unei entități cu resursele umane și financiare necesare pentru implementarea strategiei. Această entitate (ANANP) trebuie să asigure coordonarea, elaborarea de metodologii, proceduri, ghiduri și normative tehnice, să asigure monitorizarea eficienței managementului ariilor protejate șisprijin financiar pentru administratori.
Considerăm că prioritățile majore pentru sistemul de arii protejate îl constituie în prezent:

 • asigurarea finanțării sistemului, respectiv crearea unei linii bugetare dedicată conservării naturii, care va sta la baza ANANP și a administrării ariilor protejate. Sistemul de alocare a fondurilor se poate discuta ulterior, cu experți de la Ministerul de Finanțe.
 • Asigurarea cadrului necesar și a alocării de fonduri pentru plăți compensatorii acordate proprietarilor cărora li se impun restricții în arii protejate.

În forma sa actuală propunerea de hotarâre de guvernpentru înființarea ANANPstabilește un cadru care va  distruge sistemul de administrare construit cu eforturi deosebite în ultimii 15 ani. Toate investițiile în crearea capacității de administrare, realizate din diverse surse de finanțare, inclusiv cele asigurate de Comisia Europeană pentru a sprijini rețeaua Natura 2000 vor deveni inutile dacă se aprobă această propunere de hotărâre de guvern, care în forma sa actuală nu poategaranta realizarea în timp util a unui sistem centralizat funcțional.
Având în vedere cele de mai sus solicităm reluarea procesului de elaborare a propunerii de lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și a propunerii de hotărâre de govern pentru stabilirea atribuțiilor și competențelor Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, a structurii organizatorice și a numărului de personal necesar prin constituirea unui grup de lucru cu implicarea principalilor factori interesați și organizarea unei proceduri de consultare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.
Acest punct de vedere este asumat de membrii Coaliției, însumând 17 organizații reprezentative pentru domeniul conservării biodiversității din Romania.
In speranta ca pozitia noastra reprezinta un real interes pentru procesul de infiintare al ANANP, va multumim pentru timpul acordat si va stam la dispozitie pentru consultari.

Anexa 1_Modificare Lege si HG ANAP_Comentarii la documentul EXPUNERE DE MOTIVE pentru înființarea Agenției Naționale pentru Ariile Naturale Protejate

Muresul navigabil: betoane şi ecluze, în loc de salcii şi broscuţe

Federaţia Coaliţia Natura 2000 şi WWF România atrag atenția asupra riscurilor ridicate de proiectul Primăriei Arad de amenajare hidrologică a Mureșului. Denumit „Reamenajarea si regularizarea Râului Mures intre km 10+100 şi km 33+280”, sau pe scurt – Mureșul Navigabil – proiectul  presupune dragarea râului şi stăvilirea volumului de apă prin construcţia de ecluze, pe un sector aflat în intravilanul Municipiului Arad. Aceste lucrări ar fi necesare pentru ridicarea nivelului Mureșului în vederea desfășurării de activități recreative cu ambarcațiuni.

Mureșul navigabil nu ar distruge doar flora riverană şi fauna piscicolă care a rezistat urbanizării, ci adresează un impact semnificativ asupra Parcului Natural Lunca Mureşului, situat în aval de Municipiul Arad. Dragarea albiei ar reduce volumul de aluviuni atrase de Mureş de-a lungul cursului şi deversate în luncă. Conform datelor obținute de la Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului, aceste aluviuni formează zooplanctonul, o verigă importantă în lanțurile trofice ale ecosistemuluii Luncii Mureșului. Studiile științifice arată că zooplanctonul hrănește specii de pești, care la rândul lor constituie sursă de hrană pentru cele peste 200 de specii de păsări (multe dintre ele păsări de apă) care trăiesc în populații impresionante în această luncă.  Poziţia oficială a administrației parcului natural este ca această luncă ar trebui să rămână intactă, naturală.

Administraţia parcului se teme că scăderea nivelului râului în aval de Arad, ca principal efect al ecluzelor, va afecta ireversibil valorile de biodiversitate din luncă, valorile peisagistice şi va conduce la degradarea turismului ecologic.

Proiectul se află în acest moment în stadiu de prefezabilitate, iar Federația Coaliția Natura 2000 și WWF România solicită desfășurarea de studii de evaluar adecvata si evaluare a impactului asupra mediului (inclusiv a impactului cumulativ si rezidual) si stoparea proiectului daca rezultatele studiilor indică un impact negativ clar asupra speciilor si habitatelor. Derularea unui proiect cu impact major asupra mediului conduce la încălcarea Directivelor Europene Păsări și a Cadrului Ape, iar Federaţia va acţiona în consecinţă.

Opreşte barbaria, salvează ciocârlia!

Federaţia Coaliţia Natura 2000 a demarat în primăvara 2015 o puternică campanie de advocacy şi PR intitulată „Opreşte barbaria, salvează ciocârlia!”. Campania a pornit pe fondul inițierii proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 – Pl-X nr. 280/2013, adoptat de Camera Deputaţilor în 25 februarie 2015 şi trimis spre promulgare Președintelui.  Această  Lege in formatul adoptat inițial de către Parlament aduce prejudicii grave dreptului de proprietate garantat constituțional în România și va atrage automat avizul de Infringement al Comisiei Europene pentru încălcarea Directivei 2009/147/CE privind Conservarea Păsărilor Sălbatice prin prelungirea perioadelor de vânătoare la mai multe specii de păsări si suprapunerea cu perioadele de migrație prenupțială si cuibărit.

Aceasta lege a fost inițial abordată în Parlament, prin trimiterea de observații punctuale către grupul parlamentar PNL, cu care mai mulți reprezentanți ai organizațiilor membre aveau contacte informale. Deoarece votul din Camera Deputaților, care a cuprins tot spectrul partidelor politice a arătat susținerea largă de care se bucura modificările aduse de lege, strategia adoptată de Federație a fost expunerea publică îmbinată cu sesizarea Președintelui pentru obținerea reexaminării legii.

Astfel pe 4 martie 2015 a fost transmisă o Scrisoare Deschisă catre Președintele Klaus Iohannis și către presă, cu principalele observații ale Federației. Deschiderea subiectului către presă a avut ca rezultat informarea indirectă și a altor categorii de factori interesaţi – cum a fost Federația proprietarilor de păduri și pășuni din România Nostra Silva, care a transmis ulterior o solicitare de reexaminare Președintelui.

Prin expunerea media, echipa proiectului a câștigat și implicarea pro bono a agențiilor de comunicare Rogalski Damaschin și Jazz Communications, care au creat și susținut o campanie publică in sprijinul activităților de advocacy ale Federației. Astfel, in cadrul campaniei Oprește barbaria, salvează ciocârlia!  a fost creat site-ul www.salvează ciocârlia.ro, au fost transmise comunicate de presa, a fost creat un spot video al campaniei și a fost susținută comunicarea cu agențiile media, bloggeri și portaluri on-line. Acoperirea obținută a fost importantă, cu 9.000 de semnatari ai petiției on-line in doar o luna și 200.000 de persoane informate direct numai prin intermediul Facebook.

Subiectul a ajuns pe agenda publică, reprezentanții Federatiei au participat la emisiuni radio si TV. Voluntari din cadrul organizațiilor membre au sprijinit propagarea mesajelor in mediul on-line prin toate canalele cunoscute sau accesibile.

Inventarea „trillfie” şi vedetele implicate

Andreea Ilie, una dintre cele mai cunoscute mezzosoprane ale României și protagonista spotului video al campaniei a donat un trillfie și a provocat toți cântăreții să se alăture campaniei. De asemenea, Adela Popescu, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, s-a alăturat campaniei și a donat un trillfie pe pagina ei de Facebook pentru salvarea ciocârliei. Videoclipul postat de Adela a strâns peste 48,000 de vizualizări în online. Irina Loghin, Nicolae Voiculeț, dar și Sierra String Quartet au mai cântat pentru ciocârlie. Ideea de trillfie a fost preluată și de principalele posturi de radio, unde mai mulți MC au donat și ei un trillfie, fluierând în direct, asemenea păsărilor cântătoare pentru a susține cauza.

Presedintele a retrimis legea in Parlament pentru reexaminare. Federația a sesizat și Comisia Europeana – DG Environment, transmițându-le informații privind situația creată. Ca urmare a acestei inițiative, CE a trimis o scrisoare către Ministerul Mediului pe această temă, ceea ce a contribuit la schimbarea poziției ministerului la discuțiile și consultările din Comisia de Mediu a camerei Deputaților.

Pe 28 aprilie 2015 am trimis o Scrisoare Deschisă către deputați, care a fost semnată de 37 de organizații, din Federație și din Coaliția de Mediu.

Reprezentanții Federației au participat la discuțiile din Comisia de Mediu a Camerei, in urma cărora s-a decis acceptarea reexaminării, revenirea la perioadele de vânătoare pentru 11 specii de păsări, eliminarea unei specii de pe lista păsărilor vânate și eliminarea prevederilor ce incălcau dreptul de proprietate.

Ecouri internaționale pentru campanie

Imediat după startul campaniei au început să apară și reacții internaționale. Spotul a fost unul dintre cele mai apreciate videoclipuri pe www.bestadsontv.com – unde în luna mai a fost în topul celor mai bune clipuri, dar și pe www.adsoftheworld.com, acolo unde a generat peste 700 de reacții – shares, comments, tweets. De asemenea, bloggerii din Marea Britanie au preluat povestea ciocârliei, www.mygreenpod.com, unul dintre cele mai mari bloguri de mediu din Marea Britanie relatând pe larg despre campanie și despre impactul negativ al proiectului de lege. Jurnaliști de la BBC Wildlife Magazine și La Reppublica au publicat articole în edițiile print ale revistei, respectiv cotidianului din Italia. Și cele mai mari organizații internaționale de protecție a animalelor, printre care PETA și Birdlife International, și-au exprimat public sprijinul pentru campanie și oprirea legii în forma propusă.

In continuarea acestei campanii, membrii voluntari ai Federației aşteaptă convocarea grupului de lucru creat de Ministerul Mediului pentru a dezbate și elabora legislația subsecventă Legii Vânătorii.

Cea mai premiată campanie de mediu în 2015
În noiembrie, în cadrul Galei PR România, campania PR desfăşurată de Jazz Communications și Rogalski și Damaskin a fost premiată cu  trei premii de aur și doua de argint.

Iată categoriile:
Digital Media – aur
Comunicarea proiectelor de mediu – aur
Buget -, Creativitate + – aur
Media Relations – argint
Public Affairs, Advocacy, Lobby – argint 

Campania în cifre

 • Peste 300,000 vizualizări ale spotului video pe platforma Hotnews.ro
 • 15 știri și reportaje la TV și radio, dintre care un reportaj la Pro TV in prime-time
 • 129 articole în presa online și pe bloguri
 • 16 apariții în presa scrisă
 • 9,047 de semnături pe petiția online
 • 11,822 vizitatori unici pe site-ul www.salveazaciocarlia.ro
 • Peste 35,000 vizualizări ale spotului pe YouTube
 • 2,368 de share-uri pe Facebook
 • 92,408 reach organic pe pagina de Facebook într-o lună
 • 293,205 afișări pe pagina de Facebook într-o lună
 • 0 lei buget, însă multă energie și dedicare din partea inițiatorilor și partenerilor

Campania „Petitie din aria mea protejata” 2010 
Campania inceputa in 2009, continua prezentarea catorva cazuri de ilegalitati sau disfunctionalitati din arii protejate, in special situri Natura 2000. Dati click pe documentele de mai jos pentru a citi scrisorile trimise la autoritati si alti factori interesati. Scrisoare.8.Proces.Putna.Vrancea.pdf Scrisoare.7.Schi.Padis.pdf Scrisoare.6.Cariera.Defileu.Jiu.pdf Lista.destinatari actualizata.pdf

Campania „Petitie din aria mea protejata” 2009
Campania s-a desfasurat pe perioada verii anului 2009 si a constat din prezentarea catorva cazuri de ilegalitati sau disfunctionalitati din arii protejate, in special situri Natura 2000. Cazurile erau sesizate de către ONG-uri membre ale coalitiei, din zonele prezentate; acestea trimiteau detalii, imagini, documente in spijinirea cazului prezentat. Secretariatul coaliţiei adapta aceste scrisori si le trimitea la reprezentantii autoritatilor centrale, la diferiti factorilor de decizie, implicati sau interesati. Aceeasi scrisoare era trimisă simultan si catre mass-media. In prima etapa a acestei campanii au fost prezentate 5 scrisori, iar in presa au aparut cel putin 25 de articole referitoare la aceste actiuni. Deoarece situatia actuala a ariilor protejate nu s-a imbunatatit de niciun fel in ultima perioada, este sigur ca in lunile care urmeaza o a doua editie a campaniei va continua, intr-o noua forma. Scrisoare.5.POS.Accesibilitate.pdf Scrisoare.4.Transalpina.pdf Scrisoare.3.ANAP.pdf Scrisoare.2.Offroad.Tarcu.pdf Scrisoare.1.Drum.Rodna.pdf Lista.destinatari.pdf